1 2 3
4 5 6 7

លេខកូដតំបន់ទាំងអស នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

លេខកូដការិយាល័យទូទៅ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (General Post Office) 12000 ខណ្ឌឬស្សីកែវ (Russei keo) 12100 សង្កាត់ភ្នពេញថ្មី (Phnom Penh Thmei) 12101 សង្កាត់ទឹកថ្លា (Teuk Thlar) 12102 សង្កាត់ឈ្មួញ (Khmounh) 12103 សង្កាត់ឬស្សីកែវ (Russei Keo) 12104 សង្កាត់ទួលសង្កែ ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS