1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៣ “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៣ និយាយអំពី  “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?” ។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី១៣  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី១២  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើ អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS