1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១ “សួស្តី”

នេះគឺជាវីដេអូ រៀនភាសាចិន បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ងាយស្រួលយល់ ឆាប់ចេះ អាចឱ្យ អ្នករៀនចេះនិយាយបានពីរភាសា ក្នុងពេលតែមួយ។ សូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ រៀនភាសាចិន មេរៀនទី១ ខាងក្រោម៖  

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២ ”ពេលញុំាអាហារ”

សប្តាហ៍នេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២ និយាយអំពី “ពេលញុំាអាហារ”។​ ប៉ុន្តែ  មុននឹងចូល មេរៀនទី២ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១ កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់គ្នា ចេះបាន ប៉ុន្មានដែរ? សូមចូលទៅទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣ “ពេលជួបគ្នា”

សប្តាហ៍នេះ យើងរៀន  មេរៀនទី៣ “ពេលជួបគ្នា”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៣ សូម រលឹកនូវមេរៀនទី២  កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមចូលទៅទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤ “មិនដែលជួបអ្នកយូរមកហើយ”

សប្តាហ៍នេះ យើងរៀន  មេរៀនទី៤ “មិនដែលជួបអ្នកយូរមកហើយ”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៤ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣  កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមចូលទៅទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៥ “តើអ្នកមកពីណា?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៥ និយាយអំពី  “តើអ្នកមកពីណា?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៥  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៤   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច   តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៦ “តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៦ និយាយអំពី  “តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៦  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៥  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៧ “តើគាត់ទៅណា?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៧ និយាយអំពី  “តើគាត់ទៅណា?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៧  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី៦  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៨ “ធាតុអាកាស”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៨ និយាយអំពី  “ធាតុអាកាស”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៨  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី៧  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៩ “តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ ឥឡូវនេះ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៩ និយាយអំពី “តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ ឥឡូវនេះ?”។ ​ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៩ សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៨ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១០ “តើថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១០ និយាយអំពី “តើថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃអ្វី?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង   ចូលមេរៀនទី១០ សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៩ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើ អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១១ “តើបង្គន់សាធារណៈ នៅកន្លែងណាដែរ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១១ និយាយអំពី “តើបង្គន់សាធារណៈ នៅកន្លែង ណាដែរ?”។​ ប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនទី១១ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១០ កាលពីថ្ងៃ មុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១២ “ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១២ និយាយអំពី  “ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី១២  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១១  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៣ “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៣ និយាយអំពី  “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?” ។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី១៣  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី១២  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើ អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៥ “តើអ្នកទំនេរទេ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៥ និយាយអំពី “តើអ្នកទំនេរទេ?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី១៥ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១៤ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៦ “តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៦ និយាយអំពី “តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី?”។​ ប៉ុន្តែ មុន នឹងចូលមេរៀនទី១៦  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៥  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៧ “តើអ្នកចូលចិត្តភេសជ្ជៈអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៧ និយាយអំពី  “តើអ្នកចូលចិត្តភេសជ្ជៈអ្វី?”។ ​ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី១៧ សូមរលឹកនូវ មេរៀនទី១៦  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៨ “ពណ៌”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៨ និយាយអំពី “ពណ៌“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី១៨ សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៧   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៩ “តើអ្នករស់នៅកន្លែងណា?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២០ និយាយអំពី “តើអ្នកបានឃើញនាឡិការបស់ខ្ញុំទេ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី២០   សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៩  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២០ “តើអ្នកបានឃើញនាឡិការបស់ខ្ញុំទេ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២០ និយាយអំពី “តើអ្នកបានឃើញនាឡិការបស់ខ្ញុំទេ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី២០   សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៩  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២១ “មើលគុន?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២១ និយាយអំពី “មើលគុន“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី២១  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី២០  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...
123
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS