1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤៤ “សូមមេត្តា ឬ ស្នើសុំ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤៤ និយាយអំពី “សូមមេត្តា ឬ ស្នើសុំ”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៤៤ សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៤៣  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើ អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤៥ “អ៊ីម៉ែល (Email)”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤៥ និយាយអំពី “អ៊ីម៉ែល (Email)”។​ ប៉ុន្តែ មុន នឹងចូលមេរៀនទី៤៥  សូមរលឹក  នូវមេរៀនទី៤៤   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤៦ “ចំនួនលេខ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤៦ និយាយអំពី “ចំនួនលេខ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៤៦ សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៤៥ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...
123
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS