1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២២ “តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ  យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២២  និយាយអំពី “មានជំងឺ“។​ ប៉ុន្តែមុននឹង ចូលមេរៀនទី២៣  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី២២  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៣ “មានជំងឺ”

ថ្ងៃនេះ  យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៣  និយាយអំពី “មានជំងឺ“។​ ប៉ុន្តែមុននឹង ចូលមេរៀនទី២៣  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី២២  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៤ “ហាត់កីឡា”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៤ និយាយអំពី “ហាត់កីឡា“។​ ប៉ុន្តែមុននឹង ចូលមេរៀនទី២៤ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី២៣ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិចតើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៥ “ថ្ងៃខួបកំណើត”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៥ និយាយអំពី “ថ្ងៃខួបកំណើត“។​ ប៉ុន្តែមុន នឹងចូលមេរៀនទី២៥ សូមរលឹកនូវ មេរៀនទី២៤ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៦ “មិនសប្បាយចិត្ត”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៦ និយាយអំពី “មិនសប្បាយចិត្ត“។​ ប៉ុន្តែមុន នឹងចូលមេរៀនទី២៦  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី២៥  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៧ “រូបថត”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៧ និយាយអំពី “ថតរូប“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី២៧ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី២៦ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៨ “ឃ្លាន”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៨ និយាយអំពី “ឃ្លាន“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី២៨   សូមរលឹកនូវមេរៀនទី២៧   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច   តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២៩ “ការរកប្រាក់”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២៩ និយាយអំពី “ការរកប្រាក់“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី២៩  សូមរលឹកនូវមេរៀនទី២៨  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣០ “សុបិន”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៣០ និយាយអំពី “សុបិន“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី៣០ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី២៩ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣១ “ទិញផ្ទះ”

ថ្ងៃនេះ   យើងនឹងរៀន  មេរៀនទី៣១  និយាយអំពី “ការទិញផ្ទះ“។​ ប៉ុន្តែ មុន នឹងចូលមេរៀនទី៣១ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣០ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៤ “រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍”

ថ្ងៃនេះ  យើងនឹងរៀន  មេរៀនទី៣៤  និយាយអំពី “ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍“។ ​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៣៤ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣៣ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៥ “ស្រ្តី”

ថ្ងៃនេះ  យើងនឹងរៀន  មេរៀនទី៣៥  និយាយអំពី “ស្រ្តី“។​ ប៉ុន្តែ  មុននឹងចូល មេរៀនទី៣៥ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣៤ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិចតើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៦ “ធ្វើជំនួញ”

ថ្ងៃនេះ   យើងនឹងរៀន  មេរៀនទី៣៦  និយាយអំពី “ធ្វើជំនួញ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៣៦ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣៥ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំង អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៧ “ថតរូប”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៣៧ និយាយអំពី “ថតរូប“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី៣៧ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣៦ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៨ “គិតលុយ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៣៨ និយាយអំពី “គិតលុយ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង ចូលមេរៀនទី៣៨  សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៣៧  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣៩ “បាក់គ្នា”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៣៩ និយាយអំពី “បែកគ្នា“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី៣៩ សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៣៨ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤០ “អាហារ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤០ និយាយអំពី “អាហារ“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល មេរៀនទី៤០ សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៣៩ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់ គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤១ “ឈឺធ្មេញ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤១ និយាយអំពី “ពេលឈឺធ្មេញ“។​ ប៉ុន្តែ មុន នឹងចូលមេរៀនទី៤១  សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៤០ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤២ “ត្រជាក់”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤២ និយាយអំពី “អាកាសធាតុត្រជាក់“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៤២   សូមរលឹក  នូវមេរៀនទី៤១ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើ អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤៣ “ការធ្វើដំណើរ”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៤៣  និយាយអំពី “ការធ្វើដំណើរ”។​ ប៉ុន្តែ មុន នឹងចូលមេរៀនទី៤៣  សូមរលឹក នូវមេរៀនទី៤២ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នក ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ? សូមទស្សនា វីដេអូ ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS