1 2 3
4 5 6 7

ម៉ូតូ Honda Super Cub ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Honda Super Cub ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលរចនាម៉ូដ ថ្មី ដ៏ទាក់ទាញ ប្លែក ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនូវរូបរាងថ្មី ដ៏ពេញនិយម។ ម៉ូតូ Honda Super Cub  រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ...

ម៉ូតូ Jockey CK 125 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១

ម៉ូតូ Jockey CK 125  ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែល ទើបតែនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជា និង កំពុងតែពេញនិយមបំផុតសំរាប់យុវវ័យ។ ម៉ូតូ Jockey CK 125 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត   ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ Yamaha TTX​ ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ  Yamaha TTX​  ស៊េរីថ្មី   ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទម៉ូតូ  Sport  ម៉ូដែលថ្មី  ដ៏ប្លែក  ស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ​ Yamaha TTX​ រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត សង្ហា ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ ដ៏ទាក់ទាញ ...

ម៉ូតូ Megelli Sport 125 R ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Megelli Sport 125 R ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែកនិង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មីកម្ពុជា។ ម៉ូតូ​ Megelli Sport 125 R   រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ  ...

ម៉ូតូ Honda MSX 125 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Honda MSX 125 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Mini ម៉ូដែលថ្មី  ដែលបានរចនាម៉ូដ ឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត មានរូបរាងតូច  ប្លែក និងទាក់ទាញបំផុតសំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មីនៅ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ម៉ូតូ ...

ម៉ូតូ Zero DS 5 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Zero DS 5 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ  ម៉ូដែលថ្មី ដែលមានរាងខ្ពស់ ដ៏ទាក់ទាញ និង ស្រស់សង្ហា អាចបើកបរ បានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ ចុះទឹក ឡើងភ្នំ បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ម៉ូតូ Zero DS 5 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ ...

ម៉ូតូ Honda CB600F ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Honda CB600F ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មីដ៏ស្រស់សង្ហា ខ្ពស់ និង ទាក់ទាញ ដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Honda CB600F រចនាម៉ូដឡើង  យ៉ាងល្អប្រណិត ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ Kawasaki Ninja ZX 10R ABS ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Kawasaki Ninja ZX 10R ABS ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មីកម្ពុជា។ ម៉ូតូ​ Kawasaki Ninja ZX 10R ABS  រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ MV Agusta Rivale 800 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ MV Agusta Rivale 800 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែក និង ទាក់ទាញដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ MV Agusta Rivale 800 រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ មានរាងស្រស់ស្អាត ...

ម៉ូតូ Ktm Super Duke ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤

ម៉ូតូ Ktm Super Duke ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី  ដែលមានរាងស្រស់សង្ហា និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់អ្នកចូលចិត្តលេង ម៉ូតូធំ នៅកម្ពុជា។ ម៉ូតូ Ktm Super Duke រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ដ៏មុត ស្រួចកញ្ចក់ថ្លា ...

ម៉ូតូ BMW HP4 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ដ៏ទំនើប ប្លែក និង ស្រស់សង្ហា

ម៉ូតូ BMW HP4 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ស្អាត  និង ទាក់ទាញ ដែលកំពុងតែពេញនិយម និង ល្បីបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី នៅលើពិភពលោក។ ម៉ូតូ BMW HP4 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិត ...

ម៉ូតូ Honda CBR ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤

ម៉ូតូ Honda CBR ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ គឺជាប្រភេទម៉ូតូធំ ដ៏ប្រណិត មានរាងសង្ហា ទាក់ទាញ់ ដែលស័ក្តិបំផុត    សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Honda CBR  ត្រូវបាន រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែកពី ...

ម៉ូតូ Yamaha YZF-R6 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤

ម៉ូតូ Yamaha YZF-R6 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ខ្ពស់ ជាមួយនឹងរូបរាងថ្មី  ដ៏ទាក់ទាញ និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Yamaha YZF-R6 ត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS