1 2 3
4 5 6 7

ម៉ូតូ Honda XR650L ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ តំលៃ ៦,៦៩០ដុល្លារ​

ម៉ូតូ Honda XR គឺជាប្រភេទធំមួយ ដ៏ល្បីឈ្មោះ អស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយ នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការគាំទ្រ និងពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់យុវវ័យកម្ពុជា ដែលចូលចិត្ត ជិះម៉ូតូធំ។ ឥឡូវនេះ ម៉ូតូ ...

ម៉ូតូ Ducati Monster ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ តំលៃ ៩,២៩៥ ដុល្លារ

ម៉ូតូ Ducati Monster ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា និង ទាក់ទាញ ដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Ducati Monster រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ ...

ម៉ូតូ Triumph Daytona 675 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ តំលៃ ១១,៥៩៩ដុល្លារ

ម៉ូតូ Triumph Daytona 675 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ  ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ទាក់ទាញ ប្លែក ស្រស់សង្ហា និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Triumph Daytona 675 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក ២ ...

ម៉ូតូ Triumph Speed Triple ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១ តំលៃ ១២,៧៩៩ដុល្លារ ($12,799)

ម៉ូតូ Triumph Speed Triple ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ខ្ពស់ ធំមាំ ប្លែក ស័ក្តិសមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Triumph Speed Triple រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិតជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ Yamaha FZ-09 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ប្តូររាងថ្មី ស្រស់ស្អាតជាងមុន

ម៉ូតូ Yamaha FZ-09Yamaha FZ-09 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មីដ៏ស្រស់សង្ហា ខ្ពស់ ធំមាំដែលស័ក្តិសម និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Yamaha FZ-09 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិតជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនូវរូបរាងថ្មី ...

ម៉ូតូ Mission R ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ តំលៃ ២៩,៩៩៩​ ដុល្លារ ($29,999)

ម៉ូតូ  Mission R  ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំមួយដ៏ទំនើបត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើង មាន រូបរាងដ៏ប្រណិត ស្រស់ស្អាត និង ប្លែកអារម្មណ៍ សំរាប់យុវវ័យ ដែលចូលចិត្តម៉ូតធំ។ ម៉ូតូ Mission R រចនាម៉ូដឡើង ...

ម៉ូតូ Yamaha V-Max ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ តំលៃ១៩,៩៩០ដុល្លារ ($19,990)

ម៉ូតូ Yamaha V-Max ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ដ៏ប្រណិត ដែលបានរចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងស្រស់ស្អាត ប្លែក មានរូបរាង ធំ ធន់មាំ និង ពេញនិយមបំផុតសំរាប់យុវវ័យ។ ម៉ូតូ Yamaha V-Max រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិតខុសពីប្រភេទម៉ូដធំផ្សេងទៀត ...

ម៉ូតូ Honda Click 125i ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ មានរាងស្រស់ស្អាត

ម៉ូតូ Honda Click 125i ស៊េរីថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport   ម៉ូដែលថ្មី   ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលបានរចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្លែក ស្រស់សង្ហាមានរូបរាងទាក់ទាញ និងពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Honda ...

ម៉ូតូ HONDA Wave125i ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ មានរាងស្រស់ស្អាតជាងមុន

ម៉ូតូ HONDA Wave125i ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលរចនាម៉ូដ ថ្មី ដ៏ទាក់ទាញ ប្លែក ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនូវរូបរាងថ្មី ដ៏ពេញនិយម។ ម៉ូតូ HONDA Wave125i  រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ...

ម៉ូតូធំ ដ៏ចម្លែកបំផុត លើពិភពលោក

ម៉ូតូ Monstrously  Fat Front Tire Drives  ជាប្រភេទម៉ូតូធំ  ដ៏ចម្លែកមួយ ដែលមាន រាងប្លែក ស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងការតុបតែង ដ៏ទាក់ទាញ។ ម៉ូតូ Monstrously Fat Front Tire Drives ត្រូវបានតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើង មាន រូបរាងស្រស់សង្ហា ប្លែក  ...

ម៉ូតូ PIAGGIO FLY ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport ម៉ូដែលថ្មី

ម៉ូតូ PIAGGIO FLY ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ ស្អាត ដែលរាងស្រស់សង្ហា និង កំពុងតែពេញនិយមបំផុតសំរាប់យុវវ័យ។ ម៉ូតូ PIAGGIO FLY រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ Suzuki SFV650 Gladius ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ មានរាងខ្ពស់ សង្ហា

ម៉ូតូ Suzuki SFV650 Gladius ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ធំមាំ ទាក់ទាញបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Suzuki SFV650 Gladius រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ មានភ្នែក១ រាងស្រស់ស្អាត ...

ម៉ូតូ Honda SH125i ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport ម៉ូដែលថ្មី មានរាងស្រស់សង្ហា

ម៉ូតូ Honda SH125i ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Sport ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែក ទាក់ទាញ ដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យ។ ម៉ូតូ Honda SH125i រចនាម៉ូដឡើង  យ៉ាងល្អប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ BAJAJ PULSAR ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ មានរាងស្រស់សង្ហា

ម៉ូតូ BAJAJ PULSAR ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់ស្អាត ស្រស់សង្ហា ប្លែក ដែលកំពុងពេញនិយម និង ទាក់ទាញបំផុតសំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ BAJAJ PULSAR រចនាម៉ូដឡើង   យ៉ាងប្រណិត ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ  ...

ម៉ូតូ Yamaha XJ6 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ដ៏ទំនើបស្រស់សស្អា

ម៉ូតូ Yamaha XJ6 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ទំនើបស្រស់សស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុត និង ពេញនិយមបំផុតសំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី ដែលចូលចិត្តម៉ូតូធំ។ ម៉ូតូ​ Yamaha XJ6 រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ...

ម៉ូតូ KTM 1190 RC8 R ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ សង្ហា

ម៉ូតូ KTM 1190 RC8 R ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ដ៏ទំនើប   ដែលបានរចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងស្រស់សង្ហា ប្លែក មានរូបរាងធំ ធន់មាំ និង ពេញនិយមបំផុតសំរាប់យុវវ័យ សម័យថ្មី។ ម៉ូតូ KTM 1190 RC8 R រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិតខុសពីប្រភេទម៉ូដធំផ្សេងទៀត ...

ម៉ូតូ Honda Silver Wing ABS ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Auto ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា

ម៉ូតូ Honda Silver Wing ABS ស៊េរីថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូ Auto ម៉ូដែលថ្មី  ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែក ធំមាំ និង ស្រស់ស្អាត កំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជា។ ម៉ូតូ​ Honda Silver Wing ABS រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងទំនើប  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ  ...

ម៉ូតូ Honda CBR600RR ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Honda CBR600RR ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី  ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែក និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មីកម្ពុជា។ ម៉ូតូ​ Honda CBR600RR   រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិត ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខ ...

ម៉ូតូ Ducati Monster ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Ducati Monster ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី ដ៏ស្រស់សង្ហា និង ទាក់ទាញ ដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ ម៉ូតូ Ducati Monster រចនាម៉ូដឡើង យ៉ាងប្រណិត  ជាមួយនឹងចង្កៀងមុខមានភ្នែក១ ...

ម៉ូតូ Yamaha FZ 250 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

ម៉ូតូ Yamaha FZ 250 ស៊េរីថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទម៉ូតូធំ ម៉ូដែលថ្មី  ដ៏ស្រស់សង្ហា ប្លែក និង ទាក់ទាញបំផុត   ដែលបានរចនាម៉ូដឡើង  យ៉ាងស្រស់ស្អាត និង ពេញនិយមបំផុតសំរាប់ យុវវ័យសម័យថ្មីកម្ពុជា។ ម៉ូតូ​ ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS