1 2 3
4 5 6 7

រថយន្ត Jeep Wrangler ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ទំនើប

រថយន្ត Jeep Wrangler ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្ត ដ៏ប្រណិត បានផ្លាស់ប្តូរនូវរូប រាងថ្មី ធំខ្លស់ ស្រស់សង្ហា អាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ ដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ រថយន្ត Jeep Wrangler ឆ្នាំ២០១៣ ...

រថយន្ត Kia Rio ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ បំពាក់ប្រព័ន្ធ Bluetooth wireless

រថយន្ត Kia Rio ម៉ូដែលថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប ដែលមានរាងស្រស់ស្អាត ស្រស់ សង្ហា និង ទាក់ទាញបំផុតសំរាប់យុវវ័យ។ រថយន្ត Kia Rio ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អប្រណិត ទាំងរូបរាងខាងក្នុង និង ...

រថយន្ត Volkswagen Beetle ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Volkswagen Beetle  ម៉ូដែលថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្ត  Mini  ដែលមានរាងតូច ច្រឡឹង ស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញបំផុត សំរាប់យុវវ័យសម័យថ្មី។ រថយន្ត Volkswagen Beetle ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ...

រថយន្ត Rolls Royce ស្រមោលខ្មោច ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ទំនើប

រថយន្ត Rolls Royce ស្រមោលខ្មោច ឬ Rolls Royce GHOST  ម៉ូដែលថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទ រថយន្តដ៏ទំនើប ដែលមានរាងប្លែក ស្រស់សង្ហា ធំ ធន់មាំ ទាក់ទាញ ធំទូលាយ ងាយស្រួលបើក បរផ្លូវឆ្ងាយ បានដោយសុវត្ថិភាព បានមកដល់កម្ពុជាហើយ។ រថយន្ត ...

រថយន្ត Audi S4 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ទំនើប

រថយន្ត Audi S4 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប ដែលមានរាង  ស្រស់សង្ហា  ប្លែក ធន់មាំ ស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ និង ពេញនិយមបំផុត នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ រថយន្ត Audi S4 ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែង និង ...

រថយន្ត Lexus IS 350 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Lexus IS 350 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប ដែលមានរាងដ៏ទាក់ទាញ ធន់មាំ ស្រស់ស្អាត និង កំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងលើពិភពលោក។ រថយន្ត Lexus IS 350 ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និង  រចនាម៉ូដឡើង ...

រថយន្ត Angkor EV ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Angkor EV ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្ត ដ៏ទំនើប មានរាងស្រស់ស្អាត  ប្លែក ទាកទាញ់ ដែលជារថយន្តអគ្គិសនីដំបូង ជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជា។ រថយន្ត Angkor EV ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែង ...

រថយន្ត Ford Taurus ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Ford Taurus  ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្ត  ដ៏ប្រណិតមួយ  ដែលមានរាងប្លែក ស្រស់ស្អាត ជាងរថយន្ត Ford ផ្សេងទៀត និង ពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យ។ រថយន្ត Ford Taurus ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែងនិងរចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទាំងរូបរាងខាង ក្នុង ...

រថយន្ត Suzuki Grand Vitara ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Suzuki Grand Vitara ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ទំនើប ដែលមានរាងខ្ពស់ ធន់មាំ ស្រស់ស្អាត និង ស័ក្តិសមបំផុត សំរាប់ក្រុមគ្រួសារមួយ ដ៏មានសុភមង្គល។ រថយន្ត Suzuki Grand Vitara ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងប្រណិត ...

រថយន្ត Mercedes-Benz SL550 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត  Mercedes-Benz SL550 ម៉ូដែលថ្មី  ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្ត  Sport   ដ៏ប្រណិត និង ទំនើបបំផុត ដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹង និង ពេញនិយមសំរាប់ អ្នក High-Class។ រថយន្ត Mercedes-Benz SL550 ត្រូវតុបតែងនិងរចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ...

រថយន្ត Audi A2 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនី ដ៏ទំនើប

រថយន្ត Audi A2 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនី  ដ៏ទំនើប  ដែលមានរាងធំ សង្ហា ធន់មាំ ស្រស់ស្អាត ប្លែក និង កំពុងតែទទួលបានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោក។ រថយន្ត Audi A2 ឆ្នាំ២០១៣  ...

រថយន្ត Toyota Prius C ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Toyota Prius C ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប  មានរាងស្រស់ស្អាត ប្លែក ទាក់ទាញ និង ពេញនិយមបំផុត ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ រថយន្ត Toyota Prius C ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ...

រថយន្ត Toyota RAV4 EV ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Toyota RAV4 EV ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប ដែលមានរាងប្លែកពី មុន ធន់មាំ ស្រស់ស្អាត និង កំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងលើពិភពលោក។ រថយន្ត Toyota RAV4 EV ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើង ...

រថយន្ត Lexus RX350 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត  Lexus RX350 ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣   ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប  ដែលមានរាងស្រស់ស្អាត ធន់មាំស្រស់សង្ហា ធំទូលាយនៅខាងក្នុង និងកំពុងតែពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា។ រថយន្ត Lexus RX350 ឆ្នាំ២០១៣ ...

រថយន្ត Ford Explorer ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Ford Explorer ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣  ជាប្រភេទរថយន្តទំនើប   ដែលមានរាងស្រស់ស្អាត ធំ ធន់មាំ ស្រស់សង្ហា និង ធំទូលាយ ងាយស្រួលបើកបរផ្លូវឆ្ងាយ បានដោយសុវត្ថិភាព។ រថយន្ត Ford Explorer ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវតុបតែង ...

រថយន្ត Lexus CT 200h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Lexus CT 200h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ទំនើប មានរាងប្លែកស្រស់ស្អាត ទាកទាញ់ និង ងាយស្រួលបំផុត សំរាប់បើកបរ។ រថយន្ត Lexus CT 200h ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និងរចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ...

រថយន្ត kia morning ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Kia morning ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ទំនើប ដែលមានរាងតូច ស្រស់ស្អាត ប្លែក ទាក់ទាញមានច្រើនពណ៌ សំរាប់ជ្រើសរើស ដែលកំពុងតែពេញនិយមបំផុត សំរាប់យុវវ័យនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ រថយន្ត ...

រថយន្ត Lexus ES 300h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣

រថយន្ត Lexus ES 300h ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ទំនើប មានរាងប្លែកស្រស់ស្អាត ទាកទាញ់  ងាយស្រួលសំរាប់បើកបរ  ប្រកបដោយផាសុខភាព។ រថយន្ត Lexus ES 300h ឆ្នាំ២០១៣  ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ...

រថយន្ត Toyota Highlander ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤

រថយន្ត Toyota Highlander ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ជាប្រភេទរថយន្ត ដ៏ប្រណិត បានផ្លាស់ប្តូរ នូវរូបរាងថ្មី ធំខ្លស់ ស្រស់សង្ហា អាចបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ ដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ រថយន្ត Toyota Highlander  ឆ្នាំ២០១៤ ...

រថយន្ត Honda Fit-Jazz ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤

រថយន្ត Honda Fit-Jazz ម៉ូដែលថ្មី ឆ្នាំ២០១៤ ជាប្រភេទរថយន្ត ដ៏ទំនើប បានផ្លាស់ ប្តូរនូវរូបរាងថ្មី ប្លែក ស្រស់ស្អាតជាងមុន ធំទូលាយបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើប។ រថយន្ត Honda Fit-Jazz ឆ្នាំ២០១៤  ត្រូវតុបតែង និង រចនាម៉ូដឡើង ...
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS