1 2 3
4 5 6 7

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ និងមាត្រា៦ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត ០៦០២/១៥៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០២

Download (PDF, 675KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយទ័ព

Download (PDF, 1.25MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ

Download (PDF, 1.16MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

Download (PDF, 1.15MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី

Download (PDF, 256KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសំរួលមាត្រា ២ ជំពូកទី ១ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២៩៥/១២ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាន និងរៀបចំតំបន់អង្គរ ហៅថាអាជ្ញាធរ ” អប្សរា “

Download (PDF, 157KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតឱ្យមានការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃតំបន់ដីជំរាលនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download (PDF, 112KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបញ្ចូលសមាសភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋ

Download (PDF, 106KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីគោលការណ៍រួមនៃ​ការរៀបចំមុខ​ងារ​សាធារណៈ​របស់រដ្ឋ​

Download (PDF, 587KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កំណត់​ស្តង់​ដា​គោល​ជាតិ​គីឡូក្រាម

Download (PDF, 233KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤៩៥/៤០ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

Download (PDF, 395KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​វិទ្យាសាស្រ្ត និង​បច្ចេកវិទ្យា

Download (PDF, 412KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៨០៧/៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីការកែសម្រួលព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០២/៣៥៣ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០២

Download (PDF, 888KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា២៥ នៃព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត ១២០១/៤៥០ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីបៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំ នៃបៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

Download (PDF, 1.18MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិ

Download (PDF, 192KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែប្រែព្រំប្រទល់រវាងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល

Download (PDF, 229KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីការពារ និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនៃប្រាសាទព្រះវិហារ

Download (PDF, 438KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ប្រាសាទកោះកែរ

Download (PDF, 865KB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រមណីយដ្ឋានសំបូរព្រៃគុក

Download (PDF, 1.56MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា

Download (PDF, 15.05MB)
12
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS