1 2 3
4 5 6 7

សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងម៉ារ៉ាកេស (ជាភាសាអង់គ្លេស)

Download (PDF, 287KB)

សន្ធិសញ្ញាសិង្ហបុរីស្តីពីច្បាប់ម៉ាក (ជាភាសាអង់គ្លេស)

Download (PDF, 397KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងព្រុចសែល

Download (PDF, 297KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូម ១៩៦១

Download (PDF, 356KB)

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងស្ត្រាស្បួរ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអន្តរជាតិ

Download (PDF, 361KB)

សន្ធិសញ្ញាស្តីពីកម្មសិទ្ធបញ្ញាទាក់ទងនឹងសៀគ្វីបង្រួម

Download (PDF, 399KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស

Download (PDF, 479KB)

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងឡាអេ ស្តីពីការតម្កល់ជាអន្តរជាតិ នៃគំនូរឧស្សាហកម្ម ចុះថ្ងៃទី៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩២៥

Download (PDF, 387KB)

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងឡូកាណូ ការបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិចំពោះ គំនូរឧស្សាហកម្ម

Download (PDF, 374KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉េកាំង ស្តីពីការសម្តែងសោតទស្សន៍

Download (PDF, 459KB)

ច្បាប់បន្ថែមទីក្រុងម៉ូណាកូ​

Download (PDF, 302KB)  

កិច្ចព្រមព្រៀង TRIPS

Download (PDF, 545KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែន

Download (PDF, 661KB)
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS