1 2 3
4 5 6 7

ការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា

Download (PDF, 587KB)

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

Download (PDF, 532KB)

សន្តតិជន

Download (PDF, 655KB)

ការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជា

Download (PDF, 2.02MB)

អគារសហកម្មសិទ្ធិ

Download (PDF, 4.84MB)    

ស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤

Download (PDF, 572KB)

សារៈសំខាន់នៃការធ្វើកិច្ចសន្យាការងារ

Download (PDF, 498KB)

ការប្រតិបត្តិមតកសាសន៍

Download (PDF, 437KB)

ការរៀបចំដីធ្លី និងលំនៅឋានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Download (PDF, 669KB)

ទេសន្តរប្រវេសន៍

Download (PDF, 2.61MB)

កិច្ចសន្យាប្រវាស់

Download (PDF, 902KB)  

ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន

Download (PDF, 848KB)
© 2018 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS