1 2 3
4 5 6 7

ច្បាប់ការងារប្រទេសជប៉ុន

Download (PDF, 749KB)

ការប្រៀបធៀបអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប្រទេសកម្ពុជា និងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប្រទេសសិង្ហបុរី

Download (PDF, 511KB)

អនុសញ្ញាជាតិស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកសម្តែង ផលិតករហ្វូណូក្រាម និងអង្គភាពទូរផ្សាយ

Download (PDF, 517KB)

ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅកម្ពុជា

Download (PDF, 366KB)

ការទប់ស្កាត់ការចូលកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា

Download (PDF, 335KB)

ការលក់ទិញដីនៅកម្ពុជា

Download (PDF, 364KB)

ការប្រៀបធៀបរវាងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអង់គ្លេស

Download (PDF, 496KB)

យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឈន៍សេដ្ឋកិច្ចចំពោះ ប្រទេស CLMV នៅក្នុងសមាហរណ៍កម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១៥

Download (PDF, 441KB)

ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា

      Download (PDF, 550KB)
12
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS