1 2 3
4 5 6 7

ស្ថានភាពនៃប្រាតិភោគប្រត្យក្សនៅកម្ពុជា

Download (PDF, 419KB)

ទ្រឹស្តីមួយចំនួនដែលនាំឱ្យកើតមានបទដ្ឋានគតិយុត្ត

Download (PDF, 820KB)

នគរបាលយុត្តិធម៌

Download (PDF, 286KB)  

ប្រព័ន្ធគតិយុត្តិអាស៊ាន

Download (PDF, 496KB)

សម្បទានដីសង្គមកិច្ច

Download (PDF, 3MB)

ទម្រង់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប្រទេសសង្ហិបុរី អាមេរិក​ ចិន និងកម្ពុជា​

Download (PDF, 590KB)

ការប្រៀបធៀបអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ

Download (PDF, 325KB)

ការប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ

Download (PDF, 541KB)

ទំរង់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប្រទេសសិង្ហបុរី ចិន អាមេរិក និងកម្ពុជា

Download (PDF, 622KB)

កម្មវត្ថុនៃឧក្រិដ្ឋវិទ្យា

Download (PDF, 507KB)

អានុភាពដាច់ខាត និងអានុភាពមិនដាច់ខាតនៃកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាព

Download (PDF, 393KB)

ការកំណត់ចំណែកមរតកតាមមតកសាសន៍

Download (PDF, 400KB)

អំពើអាណាចារលើអនីតិជន

Download (PDF, 486KB)

អង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (IJM)

Download (PDF, 605KB)

មូលហេតុនៃការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍

Download (PDF, 375KB)

អានុភាពនៃការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍

Download (PDF, 325KB)

មតកសាសន៍

Download (PDF, 360KB)  

បទល្មើស (សញ្ញាណ និងចរិតលក្ខណៈ)

Download (PDF, 420KB)

អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម

Download (PDF, 2.34MB)

ការប្លន់នាវានៅក្នុងនាយសមុទ្រ

Download (PDF, 510KB)
12
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS