1 2 3
4 5 6 7

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីបត្យាប័នរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធាណរដ្ឋកូរ៉េ

Download (PDF, 17.8MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន

Download (PDF, 1.6MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មទំនិញ

Download (PDF, 1.01MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ និងពិធីសារទី ២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិ្តបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិក នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

Download (PDF, 2.77MB)

ច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្ត្រ និងអាវុធវិទ្យុសកម្ម

Download (PDF, 368KB)  

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ

Download (PDF, 1.39MB)

ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការមិនទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាល នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

Download (PDF, 218KB)

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការពន្លត់អគ្គិភ័យ

Download (PDF, 366KB)

ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា ៩ និងមាត្រា ១០ នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download (PDF, 723KB)

ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង ឆ្នាំ ២០១៤

Download (PDF, 2.65MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១២

Download (PDF, 3.77MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១១

Download (PDF, 12.06MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០១០

Download (PDF, 15.86MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩

Download (PDF, 19.06MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៨

Download (PDF, 14.55MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៧

Download (PDF, 1.25MB)

ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៦

Download (PDF, 1.02MB)

ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញឿន ឆ្នាំ ២០១១

Download (PDF, 28.56MB)

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីដខ្លាំង

Download (PDF, 3.29MB)

ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភា សម្រាប់នីតិកាលទី ៥

Download (PDF, 994KB)
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS