1 2 3
4 5 6 7

ច្បាប់ស្តីពីរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន

Download (PDF, 755KB)

ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង

Download (PDF, 923KB)

ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download (PDF, 804KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការធ្វើឱ្យស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការកំណត់មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ

  Download (PDF, 854KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការគយ

Download (PDF, 848KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី

Download (PDF, 1.81MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលត្រូវគេលួច ឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់

Download (PDF, 828KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ពិសេសជាជម្រកសត្វស្លាបទឹក

Download (PDF, 765KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគរវាងបណ្តារដ្ឋ ហើយនិងបុគ្គលនៃរដ្ឋដទៃ

Download (PDF, 807KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

Download (PDF, 954KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

Download (PDF, 763KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសញ្ញាលេខ ៨៧. ៩៨. ១០០. ១០៥. ១១១ និង១៣៨ នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

Download (PDF, 1.7MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ

Download (PDF, 5.9MB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីការទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយានយន្ត

Download (PDF, 831KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស សម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់

Download (PDF, 847KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទីពីរ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីក្រុងម៉ានីល នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨

Download (PDF, 811KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអំពីការសម្របសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់

Download (PDF, 844KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ លើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន

Download (PDF, 860KB)

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការអនុវត្តន៍កញ្ចប់ទីពីរនៃកិច្ចសន្យាវិស័យសេវាហិញ្ញវត្ថុ ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម

Download (PDF, 858KB)  

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី២ ២០០១-២០០៥

Download (PDF, 846KB)
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS