1 2 3
4 5 6 7

សត្វឆ្កែកំពូលឆ្លាត ពូកែលេងបាល់ទាត់ (មានវីដេអូ)

សត្វឆ្កែក៏ជាប្រភេទសត្វដែលមានវិញ្ញាណ និងការយល់ដឹងប្រហាក់ប្រហែលដូចនឹងមនុស្សដែរ ប្រសិន
បើយើងបង្ហាត់បង្រៀនវា ឱ្យបានពូកែ។ ដូចជា ករណីសត្វឆ្កែនៅក្នុងវីដេអូ  ខាងក្រោមនេះ   បានបង្ហាញ
ពីភាពឆ្លាតវៃ ក្នុងការបណ្តើរបាល់ ចាប់បាល់ និង រួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗ  ជាច្រើនទៀត  ដែលមិនគួរ
ជឿថា សត្វឆ្កែ អាចធ្វើបានដូចជាមនុស្ស៕

ដោយ៖ Khmer Famous

ប្រភព៖ youtube

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS