1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ក្មេងពូកែឆ្ងល់!

ម្តាយម្នាក់ មានទម្ងន់កូនជាលើកទីពីរ កូនប្រុសដំបូងអាយុ 5ឆ្នាំ ឃើញម្តាយផឹកថ្នាំ
រត់ចូលទៅជិត សួរថា៖

កូន៖ ម៉ែផឹកថ្នាំអីហ្នឹង ?
ម៉ែ៖ ម៉ែផឹកថ្នាំជាតិដែក ដើម្បីជាជំនួយដល់អាប្អូនរបស់កូនឯងហ្នឹងណា៎!
កូន៖ ឮដូច្នេះកុមារតូច បើកភ្នែកធំៗ សួរថា អាអូនជាមនុស្សយន្តមែនទេ ម៉ែ?

cartoon-injured-boy-2005234-02-09-2013--10-32-23

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS