1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ គ្មាននរណាល្ងង់ទេ

1

កុមារម្នាក់ អាយុ ៥ឆ្នាំ មហារពិស ម្តាយវា និយាយអត់ស្តាប់ ក៏គំរាមដូរវា ឱ្យគេដើម្បីយក
ក្មេងផ្សេង អត់រពិសមកចិញ្ចឹមវិញ។

លឺដូច្នេះកុមារតូចសើច៖ ហាហាហា!
កូន៖ ម៉ែមិនអាចដូរបានទេ។
ម៉ែ៖ ម៉េចអញ្ចឹង?
កូន៖ មានអ្នកណាល្ងង់យកកូនរបស់ខ្លួនអត់រពិសមកដូរយកខ្ញុំជាក្មេងរពិសនោះ?

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS