1 2 3
4 5 6 7

កំពូលម៉ូតូដ៏ចម្លែក ១០ទាំង ម៉ូដែល មានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅលើពិភពលោកបានផលិតចេញម៉ូតូ ជាច្រើនម៉ូដែល ដែលមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត
ប្លែក ទៅតាមការរចនាម៉ូដ និង តុបតែងរបស់អ្នកផលិត   បង្កើតបានជារូបរាងម៉ូតូ និង សណ្ឋានម៉ូតូ
ផ្សេងពីគ្នា។ ដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ និងភាពទាក់ទាញពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមអ្នក
ផលិត បានព្យាយាម ផលិតម៉ូតូ  ដែលមានគុណភាពខ្ពស់  ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ប្រណិត ធុនមាំ  និង
មានតម្លៃថ្លៃបំផុត។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាប្រភេទម៉ូតូ ទាំង ៥ ម៉ូដែល ដែលមានរូបរាង  ដ៏ចម្លែកៗ និង  មានតម្លៃថ្លៃបំផុត
នៅលើពិភពលោក។

១/ ម៉ូតូ Hubless Harley Davidson
-មានតម្លៃ៖ ១៥៥,០០០ ដុល្លារ

២/ ម៉ូតូ Icon Sheene
-មានតម្លៃ៖ ១៦០,០០០ ដុល្លារ

៣/ ម៉ូតូ MTT Turbine Streetfighter
-មានតម្លៃ៖ ១៧៥,០០០ ដុល្លារ

៤/ ម៉ូតូ Macchia Nera Concept Bike
-មានតម្លៃ៖ ២០១,០០០ ដុល្លារ

៥/ ម៉ូតូ Ecosse FE TiXX-Titanium Series
-មានតម្លៃ៖ ៣០០,០០០ ដុល្លារ

៦/ ម៉ូតូ Legendary British Vintage Black
-មានតម្លៃ៖ ៤០០,០០០ ដុល្លារ

៧/ ម៉ូតូ Yamaha Road-star BMS (gold platted custom chopper)
-មានតម្លៃ៖ ៥០០,០០០ ដុល្លារ

៨/ ម៉ូតូ Dodge Tomahawk V10 Superbike
-មានតម្លៃ៖ ៥៥៥,០០០ ដុល្លារ

៩/ ម៉ូតូ Ultra rare Porcupine
-មានតម្លៃ៖ ៧៥០,០០០ ដុល្លារ

១០/ ម៉ូតូ Jack Armsrong’s Million Dollar Harley
-មានតម្លៃ៖ ១០០០,០០០ ដុល្លារ
 

ប្រភព៖ camnews

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS