1 2 3
4 5 6 7

កំពូលសត្វឆ្កែ ទំាង ១០ ក្បាល មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេ នៅលើពិភពលោក

មនុស្សភាគច្រើនចូលចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែ ដើម្បីការពារលំនៅដ្ឋានរបស់ខ្លួន អ្នកខ្លះទៀត ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែ
ដើម្បីកំដរ ភាពឯការបស់ខ្លួន ខ្លះចិញ្ចឹមដើម្បីលម្អក្នុងលំនៅដ្ឋាន និង មើលថែរក្សា ស្រលាញ់ដូច
កូនបង្កើតរបស់ខ្លួនផងដែរ។ ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំលោកអ្នកនូវកំពូលសត្វឆ្កែដែលមាន
សម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុត នៅលើពិភពលោកដើម្បីទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍ នៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ខាងមុខនេះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកំពូលសត្វឆ្កែ ទាំង ១០ក្បាល  ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេនៅលើ
ពិភពលោក។

១/ ពូជឆ្កែ Akita Inu

២/ ពូជឆ្កែ Basset Hound

៣/ ពូជឆ្កែ Bichon Frisé

៤/ ពូជឆ្កែ Chow Chow

៥/ ពូជឆ្កែ Miniature Schnauzer

៦/ ពូជឆ្កែ Pomeranian

៧/ ពូជឆ្កែ Poodle

៨/ ពូជឆ្កែ Siberian Husky

៩/ ពូជឆ្កែ Bearded Collie

១០/ ពូជឆ្កែ Tibetan Mastiff

ប្រភព៖ camnews

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS