1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ បងធម៌

Khmer Famous

ម៉ែ៖ កូន! ម៉ែ​បានឃើញ​កូន​ស្និ​ទ្ឋ​ស្នាល​ជាមួយ​ប្រុសម្នាក់​នោះ ដូច​ជា​ហួស​ព្រំដែន​បន្តិច​ហើយ។​ កូន​នៅ​ក្មេង
កូន​ត្រូវ​ខំរៀន!

កូនស្រី៖ ម៉ែ​កុំ​បារម្ភ​អ្វី ! គេ​នោះ គេ​បាន​សុំ​កូន​ធ្ចើ​ជា​ប្អូនធម៌​ទេ
ម៉ែ៖ ទេ​មិន​បាន​ឡើយ !​គ្រោះថ្នាក់​ណាស់​កូន ! កាលពីមុន​ប៉ា​កូន ក៏​បាន​សុំ​ម៉ាក់ ធ្វើ​ជា​ប្អូនធម៌​ដែរ​ណា !!!៕

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS