1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ឆ្លាតមែន

Khmer Famous

នាយក​ក្រុមហ៊ុន៖ លោក​! តើ​លោក​សុំ​ចូល​ធ្វើការ​នេះ ដើម្បី​ចង់បាន​ប្រាក់ ឬ​ក៏​ចង់បាន​កិត្តិយស?
បេក្ខជន​ទី១៖ បាទ​លោក! ​គឺ​ខ្ញុំ​ចង់បាន​ប្រាក់!
នាយក​ក្រុមហ៊ុន៖ បើ​អ​ញ្ចឹ​ង​! លោកទៅ​រក​ការងារ​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ធ្វើ​ចុះ!
បេក្ខជនទី២៖ បាទ! គឺ​ខ្ញុំ​ចង់បាន​កិត្តិយស​ជាង​ប្រាក់!
នាយក​ក្រុមហ៊ុន៖ លោក​ឯង​ពូកែ​មែន! ធ្វើការ​ដោយ​មិន​យក​ប្រាក់ខែ បើ​អ​ញ្ចឹ​ង​ស្អែក មក​ធ្វើការ​ចុះ៕

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS