1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ដូចខាងលើ

Khmer Famous

នៅលើក្តារខៀនមួយ មុខខ្លោងទ្វារចូលក្រុមហ៊ុន មានសរសេរអក្សរ “ហេតុដូចម្តេច បានជាអ្នកមកយឺត?”
កម្មករទី១៖ ដែលមកយឺតបានសរសេរថា “ស្ទះរថយន្ត”
កម្មករទី២៖ ក៏បានសរសេរថា “ដូចខាងលើ”
កម្មករទី៣៖ ក៏បានសរសេរថា “ដូចខាងលើ”

ហើយអ្នកចុងក្រោយក៏បានសរសេរថា “ដូចខាងលើ”។
មួយថ្ងៃក្រោយមកបុរសទី ដែលមកយឺតបានសរសេរថា
“ប្រព័ន្ធឆ្លងទន្លេ” និង…………………………….!

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS