1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៣ “ពេលជួបគ្នា”

សប្តាហ៍នេះ យើងរៀន  មេរៀនទី៣ “ពេលជួបគ្នា”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៣ សូម
រលឹកនូវមេរៀនទី២  កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមចូលទៅទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា!

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS