1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២ ”ពេលញុំាអាហារ”

សប្តាហ៍នេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២ និយាយអំពី “ពេលញុំាអាហារ”។​ ប៉ុន្តែ  មុននឹងចូល
មេរៀនទី២ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១ កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់គ្នា ចេះបាន
ប៉ុន្មានដែរ?

សូមចូលទៅទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា!

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS