1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១ “សួស្តី”

នេះគឺជាវីដេអូ រៀនភាសាចិន បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស ងាយស្រួលយល់ ឆាប់ចេះ អាចឱ្យ
អ្នករៀនចេះនិយាយបានពីរភាសា ក្នុងពេលតែមួយ។ សូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូ
រៀនភាសាចិន មេរៀនទី១ ខាងក្រោម៖

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS