1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៥ “តើអ្នកមកពីណា?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៥ និយាយអំពី  “តើអ្នកមកពីណា?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី៥  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៤   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច   តើអ្នកទាំងអស់
គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=vpziFeZIwmI

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS