1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៦ “តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៦ និយាយអំពី  “តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?”។​
ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៦  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៥  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក
ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=M3VxfZTt25w
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS