1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៧ “តើគាត់ទៅណា?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៧ និយាយអំពី  “តើគាត់ទៅណា?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី៧  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី៦  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់
គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=WVTyvQJbnTc
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS