1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៨ “ធាតុអាកាស”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៨ និយាយអំពី  “ធាតុអាកាស”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី៨  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី៧  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង
អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=XRrFsLx8Vj4
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS