1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៩ “តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ ឥឡូវនេះ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី៩ និយាយអំពី “តើម៉ោងប៉ុន្មានហើយ ឥឡូវនេះ?”។
​ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី៩ សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៨ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក
ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=D1zvh6aJ9Y0
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS