1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១០ “តើថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១០ និយាយអំពី “តើថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃអ្វី?”។​ ប៉ុន្តែ
មុននឹង   ចូលមេរៀនទី១០ សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី៩ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើ
អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=ykzlQEQizk8

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS