1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១១ “តើបង្គន់សាធារណៈ នៅកន្លែងណាដែរ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១១ និយាយអំពី “តើបង្គន់សាធារណៈ នៅកន្លែង
ណាដែរ?”។​ ប៉ុន្តែមុននឹងចូលមេរៀនទី១១ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១០ កាលពីថ្ងៃ
មុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=i_AG4xTvZw8

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS