1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១២ “ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១២ និយាយអំពី  “ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី១២  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១១  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង
អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=mC3JM47XQKY
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS