1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៣ “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៣ និយាយអំពី  “តើសំលៀកបំពាក់នេះថ្លៃប៉ុន្មានដែរ?”
។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី១៣  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី១២  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើ
អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=3JGkPm5Dl4U
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS