1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៧ “តើអ្នកចូលចិត្តភេសជ្ជៈអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៧ និយាយអំពី  “តើអ្នកចូលចិត្តភេសជ្ជៈអ្វី?”។
​ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី១៧ សូមរលឹកនូវ មេរៀនទី១៦  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច
តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=IU9ybn6zrgA
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS