1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៥ “តើអ្នកទំនេរទេ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៥ និយាយអំពី “តើអ្នកទំនេរទេ?”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី១៥ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី១៤ កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់
គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=d1ni-PTK-cM
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS