1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៦ “តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៦ និយាយអំពី “តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី?”។​ ប៉ុន្តែ មុន
នឹងចូលមេរៀនទី១៦  សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៥  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក
ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=DANvz_b6XTQ
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS