1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី១៨ “ពណ៌”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី១៨ និយាយអំពី “ពណ៌“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល
មេរៀនទី១៨ សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៧   កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំង
អស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=kT6_uiVTy7o
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS