1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២០ “តើអ្នកបានឃើញនាឡិការបស់ខ្ញុំទេ?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២០ និយាយអំពី “តើអ្នកបានឃើញនាឡិការបស់ខ្ញុំទេ“។​
ប៉ុន្តែ មុននឹងចូលមេរៀនទី២០   សូមរលឹកនូវ   មេរៀនទី១៩  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នក
ទាំងអស់គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=2u0u_9Tg-OA
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS