1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី២១ “មើលគុន?”

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងរៀន មេរៀនទី២១ និយាយអំពី “មើលគុន“។​ ប៉ុន្តែ មុននឹងចូល
មេរៀនទី២១  សូមរលឹកនូវ  មេរៀនទី២០  កាលពីថ្ងៃមុនបន្តិច  តើអ្នកទាំងអស់
គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=vSwVNO7SG20
© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS