1 2 3
4 5 6 7

ព្រះមហាក្សត្រ ដាក់មន្រ្តីនគរបាលពីផ្កាយ១ ដល់ផ្កាយ៤ ចំនួន៣៤រូបឲ្យចូលនិវត្ត

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដាក់មន្រ្តីនគរបាលជាតិ ៣៤ រូប ចាប់ពីផ្កាយ១ រហូតដល់ផ្កាយ៤ ឲ្យចូលនិវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥នេះតទៅ។ មន្រ្តីនគរបាល ដែលត្រូវត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចូលនិវត្តមាន អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិចំនួន ៣រូប ស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមួយរូប ស្នងការរងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយរូប ក្រៅពីនោះ គឺសុទ្ធតែជាមន្រ្តីថ្នាក់ប្រធាន និង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន។ ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលអង្គភាព FRESH NEWS ទើបទទួលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ៕ព្រះមហាក្សត្រ ដាក់មន្រ្តីនគរបាលពីផ្កាយ១ ដល់ផ្កាយ៤ ចំនួន៣៤រូបឲ្យចូលនិវត្ត

(ភ្នំពេញ)៖ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដាក់មន្រ្តីនគរបាលជាតិ ៣៤ រូប ចាប់ពីផ្កាយ១ រហូតដល់ផ្កាយ៤ ឲ្យចូលនិវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥នេះតទៅ។ មន្រ្តីនគរបាល ដែលត្រូវត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចូលនិវត្តមាន អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិចំនួន ៣រូប ស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមួយរូប ស្នងការរងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយរូប ក្រៅពីនោះ គឺសុទ្ធតែជាមន្រ្តីថ្នាក់ប្រធាន និង អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន។ ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលអង្គភាព FRESH NEWS ទើបទទួលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ៕

1 3 2

ប្រភព៖ Fresh News

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS