1 2 3
4 5 6 7

សំណើច​ រឿង៖ ចេះមកពីសៀវភៅ

13548347-vector-illustration-of-a-girl-prepares-a-meal-cartoon-chef-cooking

ប្តីភ្លក់សាច់ពីម៉ាត់រួចនិយាយជាមួយប្រពន្ធទើបរៀបការ
– សាច់នេះមិនទាន់ឆ្ងិនល្អទេអូន។
ប្រពន្ធបើកភ្នែកធំៗ
– បងច្រឡំទេដឹង? ខ្ញុំធ្វើតាមសៀវភៅទាំងអស់។ ក្នុងសៀវភៅណែនាំថា
សាច់មួយគីឡូក្រាមត្រូវរម្ងាស់ 15នាទី តែខ្ញុំទិញសាច់តែបីខាំប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​រម្ងាស់ត្រឹម5នាទីចង់ឆ្អិនជ្រុលទៀតផង​។

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS