1 2 3
4 5 6 7

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី ឲ្យកូនចូលចិត្ត​ អានសៀវភៅ?

ចំណេះដឹងប្រសើរឡើងនៃការអាន និងការទំនាក់ទំនង ជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុង ការចម្រើនលូតលាស់របស់កូន។ ខាងក្រោមនេះជាការ ណែនាំដើម្បីជំរុញ ការអាន សៀវភៅរបស់កូន៖

–      ឪពុកម្តាយគួរឲ្យកូនអានសៀវភៅ ឬទស្សនាវដ្តីរួមជាមួយខ្លួន និងណែនាំឲ្យកូនអាចសៀវភៅ ក្នុងពេលរង់ចាំធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ ឬរង់ចាំការណាត់ជួប។

–      ជំរុញនិងគាំទ្រឲ្យកូនអាចសៀវភៅទស្សវដ្តី សៀវភៅកាតាឡុកម៉ូដ ឬរូបភាពផ្សេងៗរួមទាំងអ៊ីម៉ែល ទាំងឡាយដែលឪពុកម្តាយ បានទទួលផង។

–      ជំរុញឲ្យសមាជិកក្នុងគ្រួសារ សរសេរសំបុត្រឬ ផ្ញើអ៊ីម៉ែលឲ្យកូនៗ។

–      ជំរុញឲ្យកូនអាចបញ្ចេញសំឡេង ឲ្យឪពុកម្តាយស្តាប់ ក្នុងពេលឪពុកម្តាយ កំពុងសម្អាតផ្ទះសម្បែង ឬកំពុងធ្វើការងារផ្ទះផ្សេងៗ៕

ប្រភព៖ lookingtoday

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS