1 2 3
4 5 6 7

សំណើច រឿង៖ ដាក់បាតលោក!

10959813-girl-with-a-sign--cartoon-characters--girl-with-a-sign-funny-girl-with-braces

គ្រួសារ​មួយ​មាន​តែ​ម្ដាយ​និង​កូន ។ កូន​ស្រី​របស់​គាត់​មិន​សូវ​យល់​សេចក្ដី​ប៉ុន្មាន​ទេ ។ ថ្ងៃ​មួយ​លោក​៤​អង្គ​និមន្ត​មក​បិណ្ឌបាត ជួន​ជា​ពេល​ម្ដាយ​កំពុង​រវល់​នៅ​ក្រោយ​ផ្ទះ គាត់​ក៏​ប្រើ​កូនស្រី​​ឲ្យ​ដាក់​ជំនួស ។

ម្ដាយ៖ កូន​អ្ហាស៍! លោក​និមន្ត​មក​បិណ្ឌបាត​ហើយ កូន​ទៅ​ដាក់​ឲ្យ​ម៉ែ​បន្តិច, ដាក់​មួយ​អង្គ​មួយ​វែក​ទៅ​ណា!

កូនស្រី៖ ចាស ម៉ែ!

កូន​ស្រី​គាត់​ក៏​ទៅ​ដាក់, បន្តិច​ក្រោយ​មក ម្ដាយ​កស្រែក​សួរ​កូន​ពី​ក្រោយ​ផ្ទះ។

ម្ដាយ៖ ដាក់​បាត​លោក​ហើយ​ឬ​នៅ​កូន?

កូនស្រី៖ ដាក់​ហើយ​ម៉ែ! តែ​ដាក់​បាន​តែ​បី​អង្គ​ទេ។

ម្ដាយ៖ អ្ហា៎!! ម៉េច​អ៊‍ីចឹង???

កូនស្រី៖ ម៉ា​អង្គ​ទៀត​រត់​លឿន​ណាស់​ម៉ែ​អើយ ខ្ញុំ​ដាក់​អត់​ទាន់​ទេ។

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS