1 2 3
4 5 6 7

វីដេអូ រៀនភាសាចិន៖ ថ្នាក់ដំបូង មេរៀនទី៤ “មិនដែលជួបអ្នកយូរមកហើយ”

សប្តាហ៍នេះ យើងរៀន  មេរៀនទី៤ “មិនដែលជួបអ្នកយូរមកហើយ”។​ ប៉ុន្តែ មុននឹង
ចូលមេរៀនទី៤ សូមរលឹកនូវមេរៀនទី៣  កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្តិច តើអ្នកទាំងអស់
គ្នាចេះ បានប៉ុន្មានដែរ?

សូមចូលទៅទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ទាំងអស់គ្នា!

 

 

© 2019 Khmer Famous. All rights reserved. · Entries RSS · Comments RSS